Vedtægter

for Kolding Gospel Fellowship

 

1. Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

2. Foreningens formål er at være et inspirationsforum og fællesskab for gospelinteresserede, ved at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan synge gospel og udvikle deres åndelige liv, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv, at udbrede kendskabet til gospelmusik og det kristne evangelium.

3. Som medlem i Kolding Gospel Fellowship kan alle optages.

4. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves en gang om året sammen med evt. restance. Udmeldelse sker inden årets start. Udmelder man sig f.eks. 2. januar opkræves kontingent for det startede år.

5. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i efteråret, indkaldes medmindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent i det afsluttede regnskabsår. Alle medlemmer har indflydelse/stemmeret.

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Bestyrelsens/formanden beretning

c) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. (Evt. forelæggelse af næste års budget).

d) Indkomne forslag

e) Valg til bestyrelsen i henhold til stk. 9

f) Valg af bestyrelsessuppleanter

g) Valg af revisor

h) Evt. valg/nedsættelse af udvalg

i) Eventuelt

Vedtægter (fortsat)

 

7. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skalindkaldes inden en måned, når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.

9. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges på lige år. Næstformand og kasserer vælges ulige år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner regnes foreningen af både formand og kasserer. Foreningens årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelsen. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

10. Foreningen formue opbevares i en anerkendt bank.

11. Regnskabsåret er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

12. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget. Evt. formue/midler skal ved opløsning fordeles mellem gospelkorene i Kolding. Generalforsamling, der opløser foreningen, kan også angive et præcist formål.

Således vedtaget på generalforsamling den 13/9-2012